мова | язык

Команда Aspo.biz турбується про забезпечення безпеки даних свої клієнтів. Саме тому ми склали цю Політику конфіденційності, щоб ви не турбувалися про те, що відбувається з вашими персональними даними, які ви надали нам для реєстрації.

Реєструючись на веб-сайті, ви надаєте Aspo.biz згоду на обробку усіх введених для реєстрації даних з метою належного надання Aspo.biz рекламних послуг, як це передбачено Публічною офертою. Належне надання послуг Aspo.biz передбачає передання вашої інформації підрядникам Aspo.biz, адміністративним особам та органам, що здійснюють технічну організацію, адміністрування та підтримку адресного простору мережі Інтернет та збереження інформації на серверах, підключених до мережі Інтернет, в тому числі в межах процедур і вимог, встановлених ICANN.

Реєструючись на веб-сайті, ви також підтверджуєте, що ознайомилися з переліком своїх прав як суб’єкта даних згідно зі статтею 8 Закону України «Про захист персональних даних». Цей перелік доступний за посиланням: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2297-17

1. ЗБІР ОСОБИСТОЇ ІНФОРМАЦІЇ

1.1. Під час реєстрації на сайті ми просимо вас повідомити необхідну особисту інформацію в обсязі, який є необхідним для надання послуг. Ми залишаємо за собою право вимагати надати додаткову особисту інформацію в разі потреби.

1.2. Файли cookie - коли ви заходите на наш сайт, ми відправляємо один або декілька файлів cookie на ваш комп'ютер або інший пристрій. Файли cookie використовуються для того, щоб підвищувати якість послуг, що надаються: зберігати налаштування користувача.

1.3. Інформація про відвідання - при доступі на сайт наші сервери автоматично записують певну інформацію. Ці журнали сервера можуть містити таку інформацію, як веб-запит, IP-адресу, тип та мову браузера, дату та час запиту.

1.4. Продаж послуг на партнерських сайтах - деякі послуги, що ми пропонуємо, пов'язані з іншими сайтами. Особиста інформація, яку ви надаєте таким сайтам, може бути передана нам для надання цих послуг. Ми обробляємо інформацію такого роду у відповідності з цією політикою конфіденційності.

1.5. Aspo.biz може обробляти особисту інформацію на серверах в Україні та в інших країнах. У деяких випадках особиста інформація користувачів обробляється за межами країни користувача.

2. НАДАННЯ ДОСТУПУ ДО ІНФОРМАЦІЇ

2.1. Ми надаємо доступ до вашої особистої інформації іншим особам лише за таких обмежених обставин:
2.1.1. У нас є на це ваш дозвіл. Для передачі будь-якої конфіденційної інформації нам потрібна ваша явна згода.
2.1.2. Відповідно до вимог реєстрів доменних імен інформація про власника домену має бути опублікована в системі Whois. У зв'язку з цим, ваше прізвище, ім'я, по батькові, адреса, поштовий індекс, телефон, e-mail адреса публікуються у відкритих джерелах, до яких має доступ будь-який користувач Інтернет.
2.1.3. У нас є достатні підстави вважати, що доступ, використання, збереження або розкриття такої інформації необхідні для:
2.1.3.1. дотримання законодавства України, у тому числі надання інформації на вимогу фізичних та юридичних осіб, установ, організацій будь-якої форми власності або державних органів, які мають право на отримання такої інформації згідно із законодавством України;

2.1.3.2. розслідування потенційних порушень Публічної оферти, що передбачає надання інформації про вас у відповідь на належно оформлений адвокатський запит з інформацією про порушення;
2.1.3.3. виявлення і запобігання шахрайським діям, а також вирішення проблем безпеки та усунення технічних несправностей;

2.1.3.4. захисту від безпосередньої загрози правам, майну або безпеці компанії Aspo.biz, її користувачів або громадськості, в межах законодавства України.

3. ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ

3.1. Ми вживаємо всіх необхідних заходів для захисту даних від несанкціонованого доступу, зміни, розкриття або знищення. До цих заходів належать, зокрема, внутрішня перевірка процесів збору, зберігання і обробки даних та заходів безпеки, включаючи відповідне шифрування та заходи щодо забезпечення фізичної безпеки даних для запобігання неавторизованого доступу.

4. ДОСТУП ДО ОСОБИСТОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТА ЇЇ ОНОВЛЕННЯ

4.1. Ми робимо все, що від нас залежить, щоб надати вам доступ до ваших особистих даних і або виправити їх, якщо вони невірні, чи вилучити за вашим запитом, якщо тільки їх зберігання не вимагається законом або не обумовлено законними діловими цілями. Перед обробкою запитів ми просимо користувачів підтвердити свою особу та інформацію, яку вони хочуть отримати, виправити або видалити.

5. ЗМІНА ЦІЄЇ ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

5.1. Ця політика конфіденційності може час від часу змінюватися. Зміни, що вносяться в політику конфіденційності, будуть публікувати на цій сторінці.

The Aspo.biz team is concerned about the security of their customers' data. For this reason, we have compiled this Privacy Policy so that you do not worry about what happens to your personal data that you provided to us for registration.

By registering on the website, you provide Aspo.biz with consent to processing all data entered for registration so that Aspo.biz could properly provide advertising services as set out in the Public Offer. Proper provision of services by Aspo.biz implies transfer of your information to contractors of Aspo.biz, administrative officials and bodies that carry out technical organization, administration and support of the address space in the Internet and saving of information on servers connected to the Internet, including within the procedures and requirements established by ICANN.

By registering on the website, you also confirm that you have read the list of your rights as a data subject in accordance with Article 8 of the Personal Data Protection Act of Ukraine. This list is available at http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2297-17

1. COLLECTION OF PERSONAL INFORMATION

1.1. During registration on the website we ask you to inform the necessary personal information to the extent necessary to provide services. We reserve the right to request additional personal information if necessary.

1.2. Cookie files - when you visit our website, we send one or more cookie files on your computer or other device. A cookie is used to improve the quality of services provided: save user preferences.

1.3. Visits information - when accessing the website our servers automatically record certain information. These server logs may include information such as a web query, the IP-address, browser type, browser language, the date and time of the request.

1.4. Sales of services on partner sites - some of the services we offer are linked to other sites. Personal information that you provide to those sites may be sent to us for the provision of these services. We process such information in accordance with this Privacy Policy.

1.5. Aspo.biz may process personal information on servers in Ukraine and in other countries. In some cases, the personal information of users is handled outside of the user's country.

2. PROVIDING ACCESS TO INFORMATION

2.1. We grant access to your personal information to other parties only under the following limited circumstances:

2.1.1. We have your permission to do so. To send any confidential information we need your explicit consent.

2.1.2. In accordance with the requirements of the domain name registers the domain owner’s information to be published in the Whois system. In this regard, your last name, first name, address, postcode, telephone, e-mail address are published in the public domain, to which any Internet user has access.

2.1.3. We have reasonable grounds to believe that access, use, storage or disclosure of such information is reasonably necessary for:

2.1.3.1. compliance with the legislation of Ukraine, including provision of information at the request of individuals and legal entities, institutions, organizations of any form of ownership or government bodies that are entitled to receive such information in accordance with the legislation of Ukraine;

2.1.3.2. investigation of potential violations of the Public Offer, which involves providing information about you in response to a properly issued attorney's request with information on violations;

2.1.3.3. detection and prevention of fraudulent actions, as well as solving security problems and eliminating technical failures;

2.1.3.4. protection from the immediate threat to the rights, property or security of Aspo.biz, its users or the public under the laws of Ukraine.

3. INFORMATION PROTECTION

3.1. We take all necessary measures to protect data against unauthorized access, alteration, disclosure or destruction. These measures include, in particular, the internal check of processes of gathering, storage and processing practices, and security measures, including appropriate encryption and measures on physical security to prevent unauthorized access.

4. ACCESS TO PERSONAL INFORMATION AND ITS UPDATING

4.1. We are doing our best to provide you with access to your personal information and either to correct it if it is incorrect, or remove at your request, unless its storage is required by law or for legitimate business purposes. Before processing requests, we ask users to verify their identity and the information they want to receive, correct or delete.

5. CHANGES TO THIS PRIVACY POLICY

5.1. This Privacy Policy may be changed from time to time. Changes to the Privacy Policy will be published on this webpage.

Команда Aspo.biz беспокоится об обеспечении безопасности данных своих клиентов. Именно поэтому мы составили настоящую Политику конфиденциальности, чтобы вы не беспокоились о том, что происходит с вашими персональными данными, которые вы предоставили нам для регистрации.

Регистрируясь на веб-сайте, вы предоставляете Aspo.biz согласие на обработку всех введенных для регистрации данных с целью надлежащего предоставления Aspo.biz рекламных услуг, как это предусмотрено Публичной офертой. Надлежащее предоставление услуг Aspo.biz предусматривает передачу вашей информации подрядчикам Aspo.biz, административным лицам и органам, осуществляющим техническую организацию, администрирование и поддержку адресного пространства сети Интернет и сохранения информации на серверах, подключенных к сети Интернет, в том числе в рамках процедур и требований, установленных ICANN.

Регистрируясь на веб-сайте, вы также подтверждаете, что ознакомились с перечнем своих прав как субъекта данных согласно статье 8 Закона Украины «О защите персональных данных». Этот перечень доступен по ссылке: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2297-17

1. СБОР ЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ

1.1. Во время регистрации на сайте мы просим вас сообщить необходимую личную информацию в объеме, который является необходимым для предоставления услуг. Мы оставляем за собой право потребовать предоставить дополнительную личную информацию в случае необходимости.

1.2. Файлы cookie - когда вы заходите на наш сайт, мы отправляем один или несколько файлов cookie на ваш компьютер или другое устройство. Файлы cookie используются для того, чтобы повышать качество предоставляемых услуг: сохранять настройки пользователя.

1.3. Информация о посещении - при доступе на сайт наши серверы автоматически записывают определенную информацию. Эти журналы сервера могут содержать такую информацию, как веб-запрос, IP-адрес, тип и язык браузера, дату и время запроса.

1.4. Продажа услуг на партнерских сайтах - некоторые услуги, которые мы предлагаем, связаны с другими сайтами. Личная информация, которую вы предоставляете таким сайтам, может быть передана нам для предоставления этих услуг. Мы обрабатываем информацию такого рода в соответствии с настоящей политикой конфиденциальности.

1.5. Aspo.biz может обрабатывать личную информацию на серверах в Украине и в других странах. В некоторых случаях личная информация пользователей обрабатывается за пределами страны пользователя.

2. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИИ

2.1. Мы предоставляем доступ к вашей личной информации другим лицам только при следующих ограниченных обстоятельствах:

2.1.1. У нас есть на это ваше разрешение. Для передачи любой конфиденциальной информации нам требуется ваше явное согласие.

2.1.2. В соответствии с требованиями реестров доменных имен информация о владельце домена должна быть опубликована в системе Whois. В связи с этим, ваша фамилия, имя, отчество, адрес, почтовый индекс, телефон, e-mail адрес публикуются в открытых источниках, к которым имеет доступ любой пользователь Интернет.

2.1.3. У нас есть достаточные основания полагать, что доступ, использование, сохранение или раскрытие такой информации необходимо для:

2.1.3.1. соблюдения законодательства Украины, в том числе предоставления информации по требованию физических и юридических лиц, учреждений, организаций любой формы собственности или государственных органов, которые имеют право на получение такой информации согласно законодательству Украины;

2.1.3.2. расследования потенциальных нарушений Публичной оферты, что предполагает предоставление информации о вас в ответ на надлежащим образом оформленный адвокатский запрос с информацией о нарушениях;

2.1.3.3. выявления и предотвращения мошеннических действий, а также решения проблем безопасности и устранения технических неисправностей;

2.1.3.4. защиты от непосредственной угрозы правам, имуществу или безопасности компании Aspo.biz, ее пользователей или общественности, в рамках законодательства Украины.

3. ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ

3.1. Мы принимаем все необходимые меры для защиты данных от неавторизованного доступа, изменения, раскрытия или уничтожения. К этим мерам относятся, в частности, внутренняя проверка процессов сбора, хранения и обработки данных и мер безопасности, включая соответствующее шифрование и меры по обеспечению физической безопасности данных для предотвращения неавторизованного доступа.

4. ДОСТУП К ЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ И ЕЕ ОБНОВЛЕНИЕ

4.1. Мы делаем все от нас зависящее, чтобы предоставить вам доступ к вашим личным данным и либо исправить их, если они неверны, либо удалить по вашему запросу, если только их хранение не требуется законом или не обусловлено законными деловыми целями. Перед обработкой запросов мы просим пользователей подтвердить свою личность и информацию, которую они хотят получить, исправить или удалить.

5. ИЗМЕНЕНИЕ НАСТОЯЩЕЙ ПОЛИТИКИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

5.1. Настоящая политика конфиденциальности может время от времени меняться. Изменения, вносимые в политику конфиденциальности, будут опубликованы на этой странице.